Regelbunden skyddsrumsbesiktning skapar trygghet

Ett skyddsrum måste vara fungerande för att skapa den trygghet och säkerhet som är meningen. För att garantera detta krävs regelbunden skyddsrumsbesiktning.

Den generation som upplevde andra världskriget har minnen av den rädsla som kan uppstå i samhället. Hesa Fredrik, den tjutande signal som testas fyra gånger om året är en påminnelse för oss andra om att det kan uppstå akuta lägen med faror för hela samhället. Signalen ska inte bara användas vid krig utan även vid annan fara som exempelvis gasutsläpp.

Vi har vant oss vid ljudet och brukar bara lugnt konstatera att det inte är någon övervägande fara. Samma sak gäller när vi ser en skylt med Skyddsrum. Eftersom vi levt i ett tryggt och fredligt samhälle har vi inte ägnat skyltarna någon större uppmärksamhet och de flesta vet nog inte ens var närmaste skyddsrum ligger.

Även om vi lever i fredstid ställer samhället ändå krav på att det ska finnas fungerande skyddsrum för befolkningen. I städernas centrala delar ska det finnas utrymmen för människor att söka skydd om det skulle uppstå en överhängande fara för befolkningen. Vid nybyggnationer av större fastigheter krävs det också av byggherren att det byggs skydd.

Det krävs utbildning för att göra en riktig skyddsrumsbesiktning

Skyddsrum finns av flera olika typer och de regleras genom lagstiftning. Gemensamt för dem är att de ska kunna skydda mot tryckvågor eller splitter men de ska också kunna användas i fredstid. Eftersom det finns olika typer av skyddsrum är kraven olika och därför krävs det kunnande och utbildning för att kunna göra en skyddsrumsbesiktning.

I ett skyddsrum bör det finnas ventilationssystem, nödutgångar, toaletter och förnödenheter som gör det möjligt för människor att överleva där under en längre tid. Platserna ska kunna erbjuda sjukvård eller tillfälliga boenden för befolkningen. I många mindre hyresfastigheter eller bostadsrättsföreningar används utrymmen oftast till förvaring eller lager. Det krävs då att de ska kunna iordningställas.

För att vara säker på att skyddsrummen lever upp till rätt standard och att allt fungerar som det ska är det därför viktigt med regelbunden besiktning. Att anlita en utbildad besiktningsman ger därför den trygghet som ett skyddsrum är avsett att erbjuda.

7 Aug 2023