Lär dig mer om yrke: Arkitekt

Är du intresserad av att utbilda dig till arkitekt? Du kommer ha en god arbetsmarknad och möjlighet att vidareutbilda dig inom speciella inriktningar.

Fyra olika inriktningar

Arkitektyrket brukar delas upp i fyra olika huvudinriktningar. Det är allmän arkitekt (byggnadsarkitekt) samt de för landskap, inredning eller planeringsarkitekt.

Byggnad – En byggnadsarkitekt jobbar med att rita byggnader och jobbar åt stora byggkoncerner, fastighetsbolag eller mot privatpersoner som planerar att bygga egendesignade hus. Här kan man även jobba inom stadsplanering då även detta kräver denna kunskap.

Planering – En planeringsarkitekt jobbar på ett mer övergripande plan. Detta i jämförelse med byggnadsarkitekten som arbetar med en specifik byggnad. Här planeras exempelvis städer eller stora områden inom en stad. I vissa fall är det regioner som därmed kan innefatta flera städer. Kan exempelvis behövas vid större logistiska förändringar.

Landskap – En landskapsarkitekt jobbar med landskap, parker, utemiljöer och olika slags områden där landskapet ska formas för att bidra med funktion och estetik.

Inredning – En inredningsarkitekt jobbar med att planera ett eller flera rum. Det handlar då främst hur rummet ska användas med rätt inredning för att skapa rätt funktion, estetik och känsla. Det är relativt vanligt att företag anlitar en sådan arkitekt när det kommer till butiksinredning och kontorsinredning. Detta just för att långsiktigt skapa bäst förutsättningar.

I grunden jobbar därmed en arkitekt med att rita, planera och skissa hur något ska ”byggas upp”. Detta oavsett om det är en park, ett höghus eller ett rum. Målet att byggnaden eller parken ska ha en specifik funktion och möta de behov som finns.

arkitektur

God framtid – Främst för byggnadsarkitekter

Enligt Saco är det ”liten konkurrens” på arbetsmarknaden för byggnadsarkitekter. Någon arbetslöshet finns nästan inte förutsatt att man är villig att flytta till en större stad. I Stockholm är det till och med brist på arkitekter inom flera områden.

Samtidigt kommer det arbetskraft från andra länder för att täcka underskottet i Sverige. Därmed beräknar man med att arbetsmarknaden kan komma i balans inom ca fem år. Det beror även på att allt fler väljer att utbilda sig till arkitekt. Överlag har yrket hög status och god lön vilket är två av orsakerna till hög efterfrågan på de utbildningsplatser som finns.

Samtidigt finns det en osäkerhet i denna prognos. Arbetsförmedlingen har satt en trea på en femgradig skala gällande prognosens säkerhet för framtiden. Orsaken är att mycket vilar på den internationella konjunkturen. Vid ekonomiska krascher och ekonomisk instabilitet väntar många företag med att göra investeringar. Därmed påverkas även byggandet kraftigt. I längden kan det innebära att det blir ett överskott på arkitekter. Det är alltså flera olika faktorer som påverkar framtidsutsikten i Sverige.

Källa: Saco – Sveriges Akademikers hemsida

22 Oct 2019